Huurvoorwaarden

Op deze pagina vindt u onze huurvoorwaarden. Deze zijn van toepassing wanneer u producten bij ons huurt. Indien een bepaling in deze huurvoorwaarden uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het algemene deel, geldt het bepaalde in deze verhuurvoorwaarden. Met uitzondering hiervan blijven de algemene voorwaarden geldig.

Verhuurvoorwaarden PVM-Trading B.V.

Op alle overeenkomsten met betrekking tot verhuur van machines en of materieel zijn deze voorwaarden bindend. Wanneer er een bepaling mist in de huurvoorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden bindend. Afwijkende afspraken buiten deze Algemene Voorwaarden zijn alleen bindend, indien deze door PVM-Trading B.V., hierna te noemen “verhuurder” schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd. Eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij, hierna aan te duiden als “huurder”, zijn niet van toepassing, tenzij deze door de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

Alle door PVM-Trading B.V. verhuurde producten blijven te allen tijde eigendom van PVM-Trading B.V. De huurder zal geen veranderingen aanbrengen aan het huurobject, dan wel reparaties uitvoeren, mits de verhuurder hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Verhuurde kliktegels of rijplaten dienen bezemschoon te zijn voordat ze worden opgehaald of teruggebracht. Indien dit niet het geval is, worden schoonmaakkosten van €3,50 exclusief btw per tegel in rekening gebracht. PVM-Trading B.V. bepaalt wanneer de kliktegels of rijplaten schoon genoeg zijn. Over deze beoordeling kan niet worden gediscussieerd.

De huurder is te allen tijden verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging etc., direct te melden aan verhuurder. Kosten bij breuk of vermissing bedragen:

    1. 22mm tegels: €30,- exclusief btw per tegel.
    2. 43mm tegels: €40,- exclusief btw per tegel.
    3. Rijplaten (3M x 1m x 2cm): €90,- exclusief btw per stuk.
    4. Stapelrek: €250,- exclusief btw bij vermissing of significante schade.
    5. Rong: €50,- exclusief btw bij vermissing of significante schade.

Verlenging van de huurperiode dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgestemd. Extra huurdagen worden in rekening gebracht. Alle dagen gedurende de huurder het gehuurde in bezit heeft, inclusief dagen van afhalen en terugbezorgen, zondagen en erkende feestdagen worden in rekening gebracht.

Indien bij levering of afhalen niemand aanwezig is heeft PVM-Trading B.V. het recht om het gehuurde mee terug te nemen. Eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn te allen tijd voor rekening van de huurder. 

Bij gebruik van transport door PVM-Trading B.V. is 45 minuten lostijd en 45 minuten laadtijd inbegrepen. Extra tijd wordt gefactureerd tegen €90,- per uur exclusief btw.

Particuliere klanten zullen te allen tijde een door de verhuurder vast gestelde waarborgsom per bank of contant moeten voldoen en zich kunnen legitimeren door middel van een rijbewijs, paspoort etc.

PVM-Trading B.V. is niet aansprakelijk voor schade of letsel, direct of indirect veroorzaakt door de verhuur van onze producten. PVM-Trading B.V. is niet aansprakelijk voor onjuistheden betreffende afbeeldingen, vermeldingen van maatvoering, capaciteit en gewichten.

Het huurobject dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door de huurder. Op- of aanmerkingen over het product dienen bij levering gemaakt te worden en kunnen niet achteraf opgebracht worden.

Facturen dienen binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn te worden voldaan. Bij te late betaling kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

Annuleringen dienen minimaal vijf dagen voor de aanvang van de huurperiode te worden doorgegeven. Bij latere annulering kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

In geval van overmacht is PVM-Trading B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Overmacht omvat onder andere stakingen, brand, storingen, energiestoringen en niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden.

U kunt onze algemene huurvoorwaarden ook downloaden als PDF bestand.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via:

+31 6 47 54 90 05
info@pvm-trading.nl

× Kan ik je helpen?