Winkelwagen

Huurvoorwaarden

Op deze pagina vindt u onze huurvoorwaarden. Deze zijn van toepassing wanneer u producten bij ons huurt. Indien een bepaling in deze huurvoorwaarden uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het algemene deel, geldt het bepaalde in deze verhuurvoorwaarden.

Van toepassing als u producten van ons huurt

 1. Op alle overeenkomsten met betrekking tot verhuur van machines en of materieel zijn deze algemene Voorwaarden bindend.
 2. Wanneer er een bepaling mist in de huurvoorwaarden, zijn de Algemene Voorwaarden bindend.
 3. Afwijkende afspraken buiten deze Algemene Voorwaarden zijn alleen bindend, indien deze door PVM-Trading B.V., hierna te noemen “verhuurder” schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
 4. Eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij, hierna aan te duiden als “huurder”, zijn niet van toepassing, tenzij deze door de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
 5. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder een gedegen uitleg te hebben genoten over de werking van het gehuurde. De preventieve maatregelen zoals uitgelegd of welke op het gehuurde of bijgevoegde productiehandleiding zijn omschreven dienen door de huurder te allen tijde worden opgevolgd.
 1. Alle (toekomstige) offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvraag door de verhuurder verstrekte gegevens. Aanbiedingen behouden hun geldigheid tot maximaal 30 dagen na offertedatum, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, exclusief verzekeringspremie en exclusief schoonmaak transport- en reparatiekosten.
 3. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden de Verhuurder niet, tenzij dit uitdrukkelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd.
 4. Prijzen met betrekking tot machines met een urenteller zijn gebaseerd op 8 draaiuren per dag en 40 draaiuren per week. Extra draaiuren zal altijd worden belast naar rato van het overeengekomen tarief.
 5. Verhuurder is ten nimmer aansprakelijk voor onjuistheden betreffende tarieven, afbeeldingen, vermeldingen van maatvoering, capaciteit en gewichten.
 6. Prijzen zijn gebaseerd op afhalen en retourneren van het gehuurde bij een van onze vestigingen. Aanvoeren en afvoeren van de machine kan door PVM-Trading worden verzorgd tegen een transportvergoeding.
 7. Brandstoffen en smeermiddelen zijn voor rekening van huurder. Machines worden met volle brandstoftank door PVM-Trading geleverd.
 1. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip welke zijn overeengekomen, voor een periode van minimaal één dag.
 2. De maximale periode voor huur is schriftelijk overeengekomen.
 3. Alle dagen gedurende de huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief dagen van afhalen en terugbezorgen, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in rekening gebracht.
 4. Op zondagen en erkende feestdagen zal het materiaal door de verhuurder niet worden aangenomen.
 5. De huurder dient het object uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt te retourneren, tenzij tijdig schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst verlengd wordt.
 6. Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet is terugbezorgd, zal naar keuze van de verhuurder, zonder dat deze daar mondelinge of schriftelijke melding van hoeft te maken, de huurperiode telkens met één dag verlengd worden, de verhuurder zal de goederen tot zich nemen.
 7. De huurperiode eindigt nadat de verhuurder het huurobject weer ter beschikking heeft.
 8. Het huurobject onbeheerd afmelden en achterlaten op de werkplek of bij de vestiging van de verhuurder wordt niet geaccepteerd en geldt niet als einde van de huurperiode.
 1. Verhuurder heeft het recht huurprijs te berekenen tot het moment dat het object geretourneerd wordt.
 2. Het huurobject dient door de Huurder in dezelfde staat terugbezorgd te worden als waarin deze is ontvangen. Het object dient onderhouden en schoon geretourneerd te worden. Extra tijd of kosten welke hieruit voortvloeien komen voor rekening van de huurder.
 3. Particuliere klanten zullen te allen tijde een door de verhuurder vast gestelde waarborgsom per bank of contant moeten voldoen en zich kunnen legitimeren door middel van een rijbewijs, paspoort etc.
 4. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusieve BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van een vergunning, kosten voor het doen van een melding, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 6. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal de gebruiker de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding.
 1. Huurder is te allen tijden verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging etc., direct te melden aan verhuurder.
 2. De huurder zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie van punt 1 juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker van het object voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. De huurder zal geen veranderingen aanbrengen aan het huurobject, dan wel reparaties uitvoeren, mits de verhuurder hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 4. Huurobjecten buiten de Benelux brengen is verboden zonder een schriftelijke goedkeuring van verhuurder.
 5. De huurder draagt zorg voor benodigde vergunningen, toestemmingen en machtigingen, indien vereist.
 6. De huurder is verplicht het huurobject voor de juiste bestemming te gebruiken waarbij de bedieningsvoorschriften gehanteerd dienen te worden.
 7. Huurder dient het gehuurde in gereinigde staat te retourneren op de vestiging van verhuurder. Indien dit niet het geval is. Is verhuurder gerechtigd de reinigingskosten door te berekenen.
 1. Indien verhuurder met huurder is overeengekomen dat het gehuurde object bij de huurder bezorgd zal worden, zal verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. De verhuurder zal te allen tijden niet aansprakelijk zijn voor het niet op tijd leveren van het object.
 2. Indien op verzoek van de huurder aflevering wordt uitgesteld, is de verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen of de overeenkomst te ontbinden.
 3. Het huurobject wordt op het opgegeven adres opgehaald & afgeleverd. Projectverplaatsing van huurobjecten dienen schriftelijk te worden gemeld.
 4. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Verhuurder het recht om het gehuurde mee terug te nemen. Eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn te allen tijd voor rekening van de huurder.
 5. Het huurobject dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door de huurder.
 6. Reclames dienen op de dag van aflevering schriftelijk te worden gemeld.
 7. Na ingebruikname van het object worden reclames niet meer geaccepteerd.
 8. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de verhuurder bij beëindiging van de overeenkomst het gehuurde materiaal bij de huurder op zal halen, dient de huurder een opzegtermijn van tenminste 24 uur in acht te nemen (op werkdagen).
 9. Huurder verplicht zich de gehuurde materialen op gelijke locatie neer te zetten als deze is gelost.
 10. De verhuurder heeft het recht om het huurobject te ruilen door een gelijkwaardig object, zonder dat de huurder enig recht heeft op schadevergoeding.
 1. Verhuurder is ten nimmer aansprakelijk voor opgelopen schade. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/ of letsel, welke eventueel wordt toegebracht door het huurobject.
 2. Vanaf het moment van overdracht van het object aan huurder dient de huurder te zijn verzekerd tegen alle verzekerbare schades.
 3. De betreffende polisrechten draagt de huurder over aan de verhuurder.
 4. Indien buiten de schuld van de huurder zich een schade/ storing voordoet, heet hij het recht op vervanging door een gelijkwaardig object voor de looptijd van de overeenkomst.
 1. Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject.
 2. De verhuurder heeft het recht het object te controleren.
 3. Indien het huurobject tijdens de overeenkomst door verlies of wat voor reden dan ook, niet meer tot beschikking is van huurder, dient huurder direct de verhuurder op de hoogte te stellen en is hij verplicht de kosten te vergoeden binnen twee weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. In geval van brand, diefstal, vandalisme dient de huurder de verhuurder direct op de hoogte te stellen, daarnaast moet de huurder binnen 24 uur aangifte doen en een kopie hiervan aan de verhuurder verstrekken.
 5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker bewaren.
 6. De huurder moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd, de huurder moet op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
 2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het Object op eerst verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verlichting van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 3. Indien de situatie van sub 2. zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een
  huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant van de looptijd van de onderhavige
  huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
 5. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door
  Verhuurder worden herroepen.
 1. Overmacht: alle omstandigheden die de nakoming van verplichtingen van overeenkomst verhinderen en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen.
 2. Bij overmacht heeft de verhuurder het recht om: de termijn van aflevering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de verhuurder in welke vorm dan ook verplicht is om enige vorm van schadevergoeding te voldoen.
 1. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van eventuele bijkomende kosten.
 2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde
  goederen.
 3. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken in door derden of huurder ter beschikking gestelde gegevens.
 1. Indien de huurder niet, niet tijdig voldoet aan de verplichtingen die uit de overeenkomst
  voortvloeien, is de verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomt met een redelijke
  termijn op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van aansprakelijkheid.
 2. De huurder is in het geval van ontbinding alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd. Deze huurtermijnen zijn dan ook direct opeisbaar.
 3. Verhuurder heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een
  schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden op het tijdstip waarop de huurder:

   

  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 4. De huurder moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de inhoud van de overeenkomst en deze algemene huurvoorwaarden.
 1. Het Nederlandse recht is te allen tijde van toepassing.
 2. Alle problemen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Verhuurder of een nader door de verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van het Nederlands recht

U kunt onze algemene huurvoorwaarden ook downloaden als .pdf-bestand.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via:

+31 6 47 54 90 05
info@pvm-trading.nl

× Kan ik je helpen?