Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PVM-Trading B.V.

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden van PVM-Trading B.V. bekijken. Huurt u producten van ons zoals bijvoorbeeld kliktegels of rijplaten? Kijk dan hier voor aanvullende voorwaarden betreft verhuur.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten, leveringen en overeenkomsten van PVM-Trading B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 1. Alle aanbiedingen en offertes van PVM-Trading B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, zoals vermeld op de factuur.
 1. PVM-Trading B.V. streeft naar een snelle levering, maar levertijden zijn indicatief en niet bindend.
 2. Risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij PVM-Trading B.V. tot het moment van bezorging of afhalen.
 3. Bij vertraging in de levering is PVM-Trading B.V. niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit.
 1. Het eigendom van geleverde goederen gaat pas over naar de klant na volledige betaling van alle vorderingen.
 1. PVM-Trading B.V. staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 1. PVM-Trading B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De aansprakelijkheid van PVM-Trading B.V. is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
 1. In geval van overmacht is PVM-Trading B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Overmacht omvat onder andere stakingen, brand, storingen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden, en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 1. Annulering of wijziging van een bestelling door de klant is mogelijk tot 24 uur voor geplande levering van de bestelling.
 1. Goederen kunnen tot twee weken na afhalen of levering in originele staat geretourneerd worden. Kosten voor het retourneren van deze goederen zijn voor de klant.
 2. Bij gebreken aan een geleverd product moet dit binnen 24 uur na afhaling of bezorging gemeld worden.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PVM-Trading B.V.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PVM-Trading B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Ook indien de klant in het buitenland is gevestigd.
 1. PVM-Trading B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
 1. PVM-Trading B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

U kunt onze algemene huurvoorwaarden ook downloaden als PDF bestand.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via:

+31 6 47 54 90 05
info@pvm-trading.nl

× Kan ik je helpen?